TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT NƯỚC OA


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:2/1/2023 đến ngày:8/1/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

BUỔI TỐI

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/3

Lớp trực ban: 10/3

Hai 2/1- Nghỉ tết dương lịch- Nghỉ tết dương lịchHS tự học tại khu A
Ba 3/1- Dạy học theo TKB tuần 18. - Dạy học theo TKB tuần 18.
- Hội nghị trực tuyến giao ban chuyên
môn các trường trung học (HT, PHT, TTCM, TPCM)
HS tự học tại khu A
Tư 4/1- Dạy học theo TKB tuần 18. - Dạy học theo TKB tuần 18. HS tự học tại khu A
Năm 5/1- Dạy học theo TKB tuần 18.
- Sinh hoạt chuyên môn cụm theo KH.
- Sinh hoạt chuyên môn cụm theo KH.HS tự học tại khu A
Sáu 6/1- Dạy học theo TKB tuần 18. - Dạy học theo TKB tuần 18. HS tự học tại khu A
Bảy 7/1- Dạy học theo TKB tuần 18. HS sinh hoạt tại khu B
CN 8/1- Nghỉ- NghỉHS tự học tại khu A